Telefonstyrelsemötesprotokoll La Mellan 20130324.

Närvarande: Magnus Nilsson, Ingemar Olofsson, Christina Holmström, Boel Johansson,   Niklas Dalström, Maria Vedin och Peter Lundberg. Förhinder, Marie Wikström

 

§ 10               Ingemar öppnade mötet och hälsade välkomna, särskilt till våra tre nya

                      medarbetare

 

§ 11               Dagordningen godkändes                     

 

§ 12               Magnus valdes som sekreterare

 

§ 13               Valdes Maria Wedin att jämte ordförande justera protokollet

§ 14               Genomgång av årsmötesprotokollet och åtgärder med anledning av detta.

 

§8 Hund skall vara medlem i La Mellan för att bli prisbäst, nu blir Ustorpabyns Bira bäst drevprov period 2.

§11 Önskan att La Mellan blir mer aktiva på olika träffar vilket styrelsen tar till sig och kommer att jobba med.

§16 Fler annonser i jakttidningar om våra aktiviteter. Drevprov, spår mm.

Ingemar åtog sig ansvaret för detta.

§18 Ingemar har kompletterat stadgarna med vissa inlämnings och framförhållningstidpunkter enligt beslut på årsmötet.

                      Genomgång av Konstituerande mötets protokoll.

Beslutade kompletteringar:

                      Webbansvarig Maria Wedin

                      PR ansvarig, vakant

                      Materialansvarig, vakant 

 

§ 15               Genomgång av funktionärslistan med tel & mailadresser för hemsidan och CS.

                      Ingemar har ordnat och lägger in i dropboxen och f v b SBaK CS

 

§ 16               Styrelsen, kallelse möten, suppleanternas närvaro och ev tj görningsordning

 

Ordföranden gör dagordning enligt stadgarna, och vill vi gärna att suppleanterna närvarar på våra möten.

                               

§ 17               Rapporter har inte vare sig kommit in eller gått ut. Ekonomin är som det förväntas enligt Niklas, d v s bara utgifter vid årets början.

§ 18               Bärbara datorer till funktionärer, och nya mailadresser.

                     Niklas upphandlar i första läget 2 st, till viltspårs och drevprovskommissarierna samt att där det behövs kompletteras med nya mailadresser.

§ 19               Utställningsverksamheten, är under kontroll och vid nästa möte blir ennoggrannare genomgång

§ 20               Viltspår, domareförteckning är på gång, läggs även på hemsidan. Upptaktsträff kopplat till styrelsemöte. Tröstad 6/4 kl 1500.  Kristina har ide om att protokollen mailas till avelsråden. Meddelade Ingemar att detta för närvarande utreds i CS.  Rosetter och diplom ordnas efter behov.

§ 21               La Mellans hemsida: Kommer att skötas av webmaster Maria Wedin.

§ 22               BB: Meddelade Ingemar att allt är insänt till BB 1.    

§ 23               Övriga frågor: Ingemar bokar Tröstad 6/4, Niklas kontaktar Maria F angöverlämnande av utrustning.

§ 24               Nästa möte blir 6/4 kl 1100 på Tröstad

§ 25               Ingemar tackade för ett bra möte och avslutade detsamma

 

Mötessekreterare

 

Magnus Fabbe Nilsson

Magnus Fabbe Nilsson

 

Justeras:                                                                        Justeras:

Ingemar Olofsson

Ingemar Olofsson                                                         Maria Wedin