Protokoll telefonstyrelsemöte La Mellan söndag 20130519

Närvarande: Ingemar, Magnus, Peter, Christina, Niklas, Marie, Maria, Kerstin.

 

§ 62               Mötet öppnandes av Ingemar

§ 63               Val av mötessekreterare föll på Magnus

§ 64               Godkännande av dagordningen? Ja.

§ 65               Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet blev Peter.

§ 66               Genomgång och godkännande av föregående protokoll

                       

§ 67               Skrivelser, inkomna och utgående. Inget av vikt.

 

§ 68               Utställning,

Skutberget hela flödet från anmälan, domare, lotteri? 

grillning? katalog, tryck, efterarbete. Kerstin med.

Beslöts att utställningen börjar 1200. Kontrollera om reservdomare finns tillgänglig. Lådan är intakt, rosetter beställda, sekreterarna kontaktade. Bord på Skutberget skall kollas. Hör efter att fiket är öppet Skutbergsgården öppen 12 - 16. 44 hundar anmälda. Kerstin fotograferar.

 

§ 69               Viltspår,

Läget och SM-uttagning m m. Domaregenomgång gjord, 2 anmälda, läget under kontroll. 

§ 70               Dropbox, 

bärbara datorer till funktionärer, mailadresser m m. Alla verkar vara på G. 

§ 71               La Mellans hemsida,

gör om i vänsterraden och länka istället. Maria öppnar Facebooksida.

 

§ 72               BB 2, innehåll och avstämning

Nya styrelsen har gått in, bästa hundar mm.

 

§ 73               Sponsoravtal med Axess godkändes. Ingemar slutförhandlar.

§ 74               Inga övriga frågor

§ 75               Nästa möte 30/6 kl 1900.

§ 76               Mötets avslutas av vår eminente ordförande.              

 

 

Magnus Fabbe Nilsson

Magnus Fabbe Nilsson

 

 

Ingemar Olofsson                                                         Peter Lundberg