Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte

Svenska Bassetklubben Lokalavdelning Mellan Tröstad 2014-03-08

Närvarande: Ingemar Olofsson, Magnus Nilsson, Kurt Johansen, Peter Lundberg, Niklas Dahlström.

 

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Ingemar Olofsson hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

 

§ 2 Val av mötessekreterare

Till att föra protokoll valdes Magnus Nilsson.

 

§ 3 Val av justerare

Att jämte ordföranden justera protokollet valdes Kurt Johansen.

 

§ 4 Firmateckning

Ingemar Olofsson 450603-6294

Niklas Dahlström 680403-6215

Ovanstående äger rätt att teckna firman var för sig.

 

§5 AU

Ingemar Olofsson, Niklas  Dahlström, Marie Wikström, Boel Johansson och Magnus Nilsson.

 

§6 Konstituering av styrelsen

Utbildningsansvarig: Ingemar Olofsson

Materialansvarig: Magnus Nilsson

Sekreterare: Magnus Nilsson

Medlemsansvarig: Magnus Nilsson

Drevprovskommisarie: Boel Nilsson

Viltspårskommisarie: Christina Holmström

Kassör: Niklas Dahlström

Utställningskommisarie: Marie Wikström

Jaktansvarig, Fullmäktige drevprov: Ingemar Olofsson

PR-ansvarig: Vakant

Hemsida, webbmaster: Ingemar Olofsson.

 

§ 7 Övriga frågor

Presentation av Kurt Johansen. Delegater till Bassetfullmäktige 5-6/4, Niklas Dahlström, Magnus Nilsson. Ersättare Kurt Johansen, Peter Olofsson.

 

§ 8 Nästa möte

20140316 per telefon.

 

§ 9 Mötets avslutande

 

Ingemar tackar och avslutar mötet

 

Vid protokollet:                                                                                   Justeras

 

Magnus Fabbe Nilsson                                    Kurt Johansen

 Magnus Nilsson                                                                                  Kurt Johansen