Protokoll telefonstyrelsemöte La Mellan 141026

Närvarande:  Ingemar Olofsson, Christina Holmström, Boel Johansson, Kurt Johansson, Magnus Fabbe Nilsson, Niklas Dahlström,

§ 140             Mötets öppnande och val av ordf

                      Ingemar väljs, öppnar och hälsar välkomna

§ 141             Val av mötessekreterare

                      Magnus Fabbe Nilsson

§ 142             Godkännande av dagordningen

                      Godkänd

§ 143             Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet

                      Valet föll på Boel Johansson

§ 144             Genomgång och godkännande av föregående protokoll

                     

                      Godkänt och lagt till handlingarna

                       

§ 145             Skrivelser inkomna och utgående (utb CUA) m fl

                      Certifierad utställningsansvarig vi skickar en person om den påtänkte fortfarande har intresse härav. Ingemar åtog sig att kolla detta.

§ 146             Ekonomi

 

                      39 tusen på kontot, res 5 och ca 20 bättre än i fjol, mer på väg

 

§ 147             Utställning. Domare 2015

 

                      En domare klar till nästa år, en återstår.

 

§ 148             Viltspår

 

                      Mycket tunt      

 

 

 

§ 149             Drevprov  AU beslut kommissarie, provper 1,  Uttagn domare Basset SM m m

 

Ann-Sofie S blir kommisarie för norra, östra Värmland samt Dalarna. Domare till SM känns klara, Ingemar efterhör.

 

§ 150             Ordförandekonferensen

 

Viktigaste ämnet sammanslagning av lokalavdelningarna till 3. Vår styrelse uttalar sig positivt.

 

§ 151             Mellans hemsida

                      Ny flik funktionär under drevprov, där finns mycket nyttigt.

§ 152             BB 4 2014, Ngt från Lillerudsdagarna, o drevprov. Årsmötet  2015

                      Vi kanske får smaka på ny plats då Trösta bytt ägare och inriktningen är oklar.

§ 153             Dropbox,  inbjudan ,fungerar det för alla? Går ej att spara ner från dropboxen?

                      Allt verkar inte vara i ordning.

§ 154             Övriga frågor

                      Barbro Hägg skriver inte på årsmötesprotokollet men vi låter det bero.

§ 155             Nästa möte

                      2014-12-07

§ 156             Mötets avslutas 

                      Ordförande avslutar och tackar för visat intresse    

 

 

MagnusFabbeNilsson              Ingemar Olofsson            Boel Johansson

Magnus Fabbe Nilsson                             Ingemar Olofsson               Boel Johansson