Protokoll telefonstyrelsemöte La Mellan 150118

Närvarande: Ingemar Olofsson, Christina Holmström, Peter Lundberg, Kurt Johansen, Niklas Dahlström

§ 173             Mötets öppnande och val av ordförande.

                      Ingemar öppnar och hälsar välkommna.

§ 174             Val av mötessekreterare

                      Valdes Magnus Fabbe Nilsson.

§ 175             Godkännande av dagordningen

                      Dagordningen godkändes.

§ 176             Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet

                      Peter Lundberg valdes.

§ 177             Genomgång och godkännande av föregående protokoll

 

                      Genomgånget och lagt till handingarna.

                       

§ 178             Skrivelser inkomna och utgående,

                      Inget av vikt.  

§ 179             Ekonomi

 

                      Rapporteras nästa gång.

                     

§ 180             Utställning

 

                      Vi är med och under kontroll.

 

§ 181             Valberedningen, Gunilla rings in.

 

                      Arbetet pågår och vi återkommer med närmare presentationer.

 

§ 182             Årsmötet

 

Söndag den 8 mars 1300 (1500). Niklas öppnar ny box där vi lägger in alla handlingar. Christina beställer pokaler.

 

§ 183             Viltspår

 

                      Säsongen är över och Christina tittar över resultaten till nästa möte.

 

§ 184             Drevprov

 

                      14 hundar behandlades på senaste kollegiet.

 

§ 185             Mellans hemsida

                      Ingemar håller kollen och lägger in det som behövs.

§ 186            BB 1, 2015 manusstopp 15/2

                      Se ovan.

§ 187             Dropbox

                      Alla är med.  

§ 188             Nästa möte 8/2

§ 189             Mötets avslutas                    

                      Tack för visat intresse.

 

 

Magnus Fabbe Nilsson                         Ingemar Olofsson                  PETER  LUNDBERG

Magnus Fabbe Nilsson       Ingemar Olofsson               Peter Lundberg