Protokoll telefonstyrelsemöte La Mellan 150208

Närvarande: Ingemar Olofsson,Peter Lundberg, Kurt Johansen Niklas Dahlström, Marie Wikström,

 

§ 190             Mötets öppnande och val av ordf

                      Ingemar valdes,  öppnar mötet och hälsar välkommen.

 

§ 191             Val av mötessekreterare

                      Valdes Peter Lundberg

 

§ 192             Godkännande av dagordningen

                      Dagordningen godkändes.

 

§ 193             Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet

                      Niklas Dahlström valdes

 

§ 194             Genomgång och godkännande av föregående protokoll

                     Genomgånget och lagt till handlingarna.

                       

§ 195             Skrivelser inkomna och utgående, anmälan avelskonferens 18-19/4?

                     Anmälan till avelskonferensen administreras av den nya styrelsen för samordning

                     av ev övriga intresserades att övervara densamma.

                     Medlemskapsgruppen i SBAK, vi förordar kommande funktion, ordförande, 

                     sekreterare och kassör att anmälas till SBaK av nya styrelsen.

 

§ 196             Ekonomi

 

                      Redogjordes för fråga om medlemslotteriet. Årsbokslut insänd till CS och 

                      bokföringen på väg till revisorerna. Utgående balans i nivå med förra året.  

                            

   § 197          Valberedningen, Gunilla rings in.

                     Hon redogör för pågående arbete.

 

§ 198             Årsmötet,  Vem gör vad,  Dagordning,Mötesordf , Verksamhetsber,  

                     Ekonomi, Revision, Budget, Verksamhetsplan,  Motioner, Utst,  Drevpr  Viltsp, 

                     Styrelsemedlemmar,  Suppleanter, Revisorer,  Jägareförbundet o traktering,

                     Priser,  Fighters VP, Blommor.  Uppvaktningar

 

                     Vi gick igenom ovanstående punkter och har koll på läget

 

§ 199             Utställning   och domare 2015, avgifter

 

                      Domare klart, Karlstad16/5, Nils Molin, Ransäter 25/7 Eva Jönsson

                      Beslut togs  om nya avgifter för utställning.

                      Valpar: 0:-

                      Veteran: 200:-

                      Övriga: 300:- beslutat tidigare

 

§ 200             Viltspår, 2015 Bästa hundar 2014 SM-uttagning

                      Bästa viltspårshund: Hedarnas Zenta, bästa ordinarie, Emilhaugens Troja,

                      Bästa anlag, ÖrngrensgårdensAsita

 

§ 201             Drevprov, Info, Kollegie senare på kvällen, då utses bästa hundar

 

                      Baluba Diddi vinnare av Fighters VP

 

§ 202             Mellans hemsida, Inbjudan, utst annonser m m 

                      Ingemar jobbar igenom det som ska vara där.

 

§ 203             BB 1, 2015 manusstopp 15/2

                      Ingemar arbetar igenom materialet och sänder in

 

§ 204             Dropbox, 

 

§ 205             Nästa möte

 

                      Är den 1/3-15, klockan 19.00

 

§ 206             Mötets avslutas  

                     Ingemar tackar för visat intresse och avslutar mötet

 

Ingemar Olofsson                          Niklas Dahlström                      Peter Lundberg

--------------------------                -------------------------------     ----------------------------------------

Ordf. Ingemar Olofsson              Niklas Dahlström                        Peter Lundberg