Protokoll telefonstyrelsemöte La Mellan 150301

 

Närvarande:  Ingemar Olofsson, Magnus Nilsson, Niklas Dahlström, Peter Lundberg, Christina Holmström,

Frånvarande: Kurt Johansen, Marie Wikström och Boel Johansson, förhinder

 

§ 207             Mötets öppnande och val av ordf

                      Till ordförande valdes Ingemar Olofsson som öppnar mötet

§ 208             Val av mötessekreterare

                      Till mötessekreterare valdes Magnus Fabbe Nilsson

§ 209             Godkännande av dagordningen

                      Dagordningen godkändes

§ 210             Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet

                      Peter Lundberg

§ 211             Genomgång och godkännande av föregående protokoll

 

                      Föregåendes mötes protokoll godkändes

                       

§ 212             Skrivelser inkomna. Finns i dropboxen för studium, och utgående  

                      En remiss som överlämnas till nya styrelsen

§ 213             Ekonomi

 

                      Inga större rörelser. Dock mycket mindre drevprov i början 2015   

 

§ 214             Valberedningen, Gunilla rings in.

 

                      Redovisade en komplett styrelse

 

§ 215            Årsmötet,  Avstämning ,Vem gör vad, Mötesordf Ulf Wall, Dagordning är klar,

                     Verksamhetsberättelse är klar Ekonomi klart, Revision klart, Budget klar,

                     Verksamhetsplan,  Motioner, Utst,  Drevpr,       Viltsp,

                     Styrelsemedlemmar,  Suppleanter, Revisorer,  Jägareförbundet o traktering,  

                      Priser,  Fighters VP, Blommor.  Uppvaktningar Allt ovan klart.

 

§ 216             Utställning 2015 konfirmera AU beslut domare ändring, ändrat datum, CUA

                      Skutberget.

 

Datum och domare är ändrat till 2015 05 23 Monika Andersson ny domare efter Nils Molin som avsagt sig p g a sjukdom. Cua Skutberget 2015 tar nya styrelsen, Maria Persson nämndes.  Efter krav från SKK skall CUA 2017 namnges. Carina Eriksson har tackat ja till stå som Mellans CUA 2017

 

§ 217             Viltspår, 2015 SM-uttagning m m

                             Ola Nilsson blir kommissarie och Cristina är behjälplig med att ordna

                      uttagningarna som blir i Nordmark 150614

 

§ 218             Drevprov, 2015

 

                      Klart med Karl Pettersson som vår nye kommissarie

 

§ 219             Mellans hemsida, Inbjudan, utst annonser m m  

                      Allt är inne

§ 220             BB 1, 2015 manusstopp 15/2 med förlängning

                      Allt är inne

§ 221             Dropbox,  

                      Är under kontroll

§ 222             Nästa möte

                      Kommande styrelse

§ 223             Mötets avslutas                    

                      Ordföranden tackar de medverkande och avslutar mötet.

 

 

Magnus Fabbe Nilsson                  Ingemar Olofsson          Peter Lundberg

Magnus Fabbe Nilsson                             Ingemar Olofsson               Peter Lundberg