Årsmöte SBaK Mellan 2015-03-08 i Sv Jägareförbundets lokaler Gräsdalen Karlstad

 

1)  Justering av röstlängd

 

Närvarande: Niklas Dahlström, Magnus Nilsson, Ingemar Olofsson, Lars Hägg, Åsa Jonsson, Anette Karlsson, Kicki Larsson, Karl Pettersson, Tomas Skålén, Kjell Skoog, Pernilla Fauhlér, Ulrik Karlsson, Barbro Hägg, Ola Nilsson, Gunilla Fridh, Eje Fridh, Thomas Holmström, Christina Holmström, Marie Wikström, Patrik Nilsson, Ann Sofie Sälfgård Nilsson.

 

2)  Val av ordförande till mötet

 

Till ordförande valdes Ulf Wall

 

3)  Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet

 

Till protokollförare valdes Magnus Fabbe Nilsson

 

4)  Val av två justerare att jämte ordföranden skall justera protokollet. De valda justerarna är dessutom rösträknare.

 

Till justerare valdes Ann Sofie Säljgård Nilsson och Kjell Skoog

 

5)  Beslut om närvaro och yttranderätt förutom av avdelningens medlemmar

 

Beslöts att alla närvarande har yttranderätt, endast medlemmar har rösträtt

 

6)  Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst

 

Årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst

 

7)  Fastställande av dagordningen

 

Dagordningen fastställd

 

8) Styrelsens årsredovisning med balans och resultaträkning samt revisorernas berättelse

 

Uppläst

 

9) Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust

 

Siffrorna fastställes och vinsten övergår till 2015

 

10) Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen

 

Uppdrag fanns att utöka viltspårskommissariatet  vilket genomförts. Inga anmärkningar i övrigt

 

11) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

 

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet

 

12) a) Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan

 

Diskussion vidtog om utställningen i Sunne – inget deltagande i år men man skall undersöka möjligheterna för framtiden.

Tänk på drevprovselever / aspiranterna så att dessa ges tidsmässig möjlighet att gå med ut

I övrigt godkändes planen

 

12) b) Beslut om styrelsens förslag till Rambudget

 

Årsmötet godkände rambudgeten

 

12) c) Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår

 

Förslag utställning: valp 0, veteran 200, övrig 300, vilket godkändes

Spår och drev lämnas oförändrat

 

13) Val till styrelse

 

Ordförande                           Ulrik Karlsson                    1 år

Ledamot                              Niklas Dahlström                2 år

Ledamot                              Thomas Skålén                   2 år

Ledamot                              Karl Pettersson                   1 år (Fyllnadsval)

Ledamot                              Marie Wikström                  1 år (sedan tidigare val)

Suppleant                            Magnus Fabbe Nilsson         1 år

Suppleant                            Kurt Johansen                    1 år

Suppleant                            Peter Lundberg                   1 år

(Suppleanter i tjänstgöringsordning)

 

14) Val av två revisorer samt 2 revisorsuppleanter

 

Revisor                                Jonas Ellström                    1 år

Revisor                                Eva Nilsson                         1 år

Revisorsuppleant                  Görel Hjelm                        1 år

Revisorsuppleant                  Kjell Skoog                         1 år

 

15) Val av valberedning

 

Valberedning                      Ingemar Olofsson               2 år (sammankallande)

Valberedning                      Bo Martinsson                    1 år (sedan tidigare val)

Valberedning                      Ola Nilsson                         1 år (sedan tidigare val)

 

16) Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15

 

Punkterna 13 – 16 justerades

 

 17) Övriga ärenden och motioner

 

Inga motioner inkomna.

En allmän diskussion vidtog om vikten att vara behjälplig och hjälpsam emot kommissarierna i deras arbete

 

18) Mötet avslutas

 

Ordförande Ulf Wall avslutar mötet och ber alla stanna på prisutdelning och förtäring.

 

Ulf Wall                                                                         Magnus Fabbe Nilsson

Ordförande                                                                    Sekreterare

 

Ann Sofie Säljgård Nilsson                                         Kjell Skoog

Justerare                                                                        Justerare