Protokoll telefonstyrelsemöte La Mellan 150628

 

Närvarande:  Ulrik Karlsson, Peter lundberg, Marie Wikström,  Karl Pettersson, Magnus Nilsson.

 

§ 41 Mötets öppnande och val av ordf

                      Till ordförande valdes Ulrik Karlsson som öppnar mötet

 

§ 42 Val av mötessekreterare

                      Till mötessekreterare valdes Magnus Nilsson

 

§ 43 Godkännande av dagordningen

                      Dagordningen godkändes

 

§ 44 Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet

                      Till justeringsman valdes Karl Pettersson

 

§ 45 Genomgång och godkännande av föregående protokoll

                     Föregåendes mötes protokoll finns i dropboxen och är justerat.

 

§ 46 Skrivelser inkomna. Finns i dropboxen för studium, och utgående

                      Inga inkomna eller utgående.

 

§ 47 Ekonomi

                      Redovisas vid nästa ordinarie möte.

 

§ 48 CS

                      Ny rasklubb på gång.

 

§ 49 Utställningar

                      Skutberget – Gick bra, försök redovisa resultaten omgående via

                      sociala medier.

                      Niklas återkommer med ekonomin.

                      Ringträning ordnad, se hemsidan

                      Ransäter – under kontroll, Ulrik bortrest men ordns så att skyltar mm

                      kommer på plats.

                      Avstämning 22/7 ang deltagare mm.

                      Sunne Jaktmässa 31/7 – 1/8 – Ulrik har anmält oss och bokat monter.

 

 § 50 Sunne Jaktmässa

                    Vi har fått monter och behöver nu intresserade för att visa upp

                    sina hundar. Påminnelse på hemsidan.

 

§ 51 Viltspår

                    Till SM åker en Fauve vid namn Tikka, ägare Hans-Erik Bertilsson.

                    SM går i trakterna av Grästorp 8/8.    

 

  § 52 Drevprov

                    Det händer inte så mycket just nu. Vi väntar på säsong.

 

§ 53 Mellans hemsida

                    Sköts väl och får mycket beröm.

§ 54 BB

                      Utställning redovisas, tyvärr togs ej ordförandens rader med pga utrymmesbrist.

                      Karl och Peter är dock på bild.

 

§ 55 Dropbox,

                      Glöm inte att gå in och signera.

 

§ 56 Övriga frågor

                       Inga övriga frågor förutom att ordföranden har begåvats med 7 valpar.

                      (Scott blev pappa till 9 häromveckan)

 

§ 57 Nästa möte

                      22/7, kl 19:00, Ulrik skickar kallelse.

 

§ 58 Mötets avslutas     

                      Ordföranden tackar de medverkande och avslutar mötet.

 

 

Magnus Nilsson                     Ulrik Karlsson                                  Karl Pettersson

Magnus Nilsson                     Ulrik Karlsson                                      KP