Protokoll telefonstyrelsemöte La Mellan 150824

 

Närvarande:  Ulrik Karlsson, Peter Lundberg,  Karl Pettersson, Magnus Nilsson,

Niklas Dahlström, Kurt Johansen och Tomas Skålén

 

§ 59 Mötets öppnande och val av ordf

                      Till ordförande valdes Ulrik Karlsson som öppnar mötet

 

§ 60 Val av mötessekreterare

                      Till mötessekreterare valdes Tomas Skålén

 

§ 61 Godkännande av dagordningen

                      Dagordningen godkändes

 

§ 62 Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet

                      Till justeringsman valdes Magnus

 

§ 63 Genomgång och godkännande av föregående protokoll

                     Föregåendes mötes protokoll finns i dropboxen och är justerat.

                         

§ 64 Skrivelser inkomna. Finns i dropboxen för studium, och utgående

                      Nya riktlinjer och regler för konferenser finns i dropboxen.

 

§ 65 Ekonomi

                     Positiv utveckling.  Ett plus på ca  6-7000 i  resultat för utställningar.

 

§ 66 Info från CS och SKK

                      Ingen info i nuläget.

 

§ 67 Utställningar

                      Ransäter – Positivt resultat och trevlig tillställning.

 

 § 68 Sunne Jaktmässa

                    Ulrik rapporterade om 12 000 besökare på mässan. Ska vi ha

                    utställning i samband med mässan nästa gång, officiell/inofficiell?

                    Eventuellt byta Skutberget eller Ransäter mot Jaktmässan?

                    Ta fram allt nödvändigt underlag för att kunna ta ett beslut - Marie

 

§ 69 Viltspår

                    29 starter hittills i år, 6 raser, 16 olika hundar med 16 olika ägare.  

                    allt verkar fungera mycket bra med Ola som viltspårskommisarie.

                    Ett snabbt mailbeslut har tagits att godkänna ?? ??

 

§ 70 Drevprov

                   Ingemar skall ordna ett telefonmöte och informera om

                   drevprovskonferensen.

 

§ 71 Mellans hemsida

                   Sköts väl och får mycket beröm.

 

§ 72 BB

                  Manusstopp i morgon. För framtiden uppmanas styrelsemedlemmarna

                  att skriva artiklar.

 

§ 73 Dropbox,

                      Glöm inte att gå in och signera. 

                      Kontakta Niklas om Ni har bekymmer.

 

§ 74 Övriga frågor

                        Förslag på att ha ett fysiskt möte.

 

§ 75 Nästa möte

                      20/9, Fysiskt möte i Sunne kl 16:00, Ulrik skickar kallelse.

 

§ 58 Mötets avslutas     

                      Ordföranden tackar de medverkande och avslutar mötet.

 

Magnus Nilsson                     Ulrik Karlsson                                              Tomas Skålén

XXX                                Ulrik Karlsson                                                              Tomas Skålén