STYRELSEMÖTE BASSET MELLAN PÅ HOTELL SPA – SUNNE 2015-11-22

 

 1. Mötets öppnande och val av ordförande

Ulrik hälsar välkomna och förklarar mötet för öppnat.

 

 1. Val av mötessekreterare

Till mötessekreterare valdes enhälligt Tomas Skålén.

 

 1. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

 

 1. Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet

Till justeringsman valdes Magnus Nilsson.

 

 1. Genomgång och godkännande av föregående protokoll

Föregående mötes protokoll godkändes och lades till handlingarna.

 

 1. Skrivelser inkomna och utgående

Datum för årsmöte är beslutat till 13/3 2016. Ulrik har skickat info om detta till Bassetbladet samt lagt ut på hemsidan. Info från framtidsgruppen skall vidarebefordras till styrelsen.

 

 1. Ekonomi

I dagsläget ligger vi på ett plus av 9 400. Ekonomin är god och under kontroll.

 

 1. Information CS, SKK mm

Inget.

 

 1. Utställning 2016, Sunne jaktmässa

Beslut att vi satsar på Sunne jaktmässa samt Skutberget. Också se till att få Sunne jaktmässa som officiell så snart det är möjligt, inofficiell fram till dess.

 

 1. Viltspår

Ola var inbjuden att rapportera till detta möte. Viltspår fungerar mycket bra och har ökat. 19 hundar på 45 starter hittills. Beslut om regelverk gällande årets viltspårhund:

 

 

 

 1. Drevprov

6 starter hittills + 2 ytterligare anmälda för november.

 

 1. Hemsida

Ulrik, Pernilla, Ingmar och Niklas har admin rättigheter. Ulrik är mest aktiv att uppdatera och han har också städat en del på sidan. Ulrik uppmanar alla att komma med input för info till hemsidan.

 

 1. Bassetbladet

Ulrik har har skrivit ordförandens rader samt info om årsmötet.

 

 1. Dropbox

Fungerar bra.

 

 1. Övriga frågor

Det finns en dator som klubben äger som är till förfogande.

 

 1. Nästa möte.

20/12 telefonmöte

 

 1. Mötet avslutas

Ulrik tackar för visat intresse och för att vi kunde ha ett fysiskt styrelsemöte vilket är viktigt att ha emellan och avslutar mötet.

 

 

 

 

 

 

Tomas Skålén                            Ulrik Karlsson                                  Magnus Iilsson            

Tomas Skålén                            Ulrik Karlsson                                   Magnus Nilsson