STYRELSEMÖTE BASSET MELLAN  2015-12-27, telefonmöte

Deltagare: Ulrik, Magnus, Niklas, Tomas, Kalle och Kurt

 

 1. Mötets öppnande och val av ordförande

Ulrik hälsar välkomna och förklarar mötet för öppnat.

 

 1. Val av mötessekreterare

Till mötessekreterare valdes enhälligt Tomas Skålén.

 

 1. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

 

 1. Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet

Till justeringsman valdes Niklas Dahlström.

 

 1. Genomgång och godkännande av föregående protokoll

Föregående mötes protokoll godkändes och lades till handlingarna.

 

 1. Skrivelser inkomna och utgående

2st inkomna skrivelser,  revidering av drevprovsregler samt info från Framtidsgruppen.

 

 1. Ekonomi

I dagsläget ligger vi på ett plus av 9 167, ej bokförda utgifter på 6 920 vilket ger ett resultat på 2 247.

Ekonomin är god och under kontroll.

 

 1. Information CS, SKK mm

Revidering av drevprovsregler.

 

 1. Utställning 2016, Sunne jaktmässa

Vi behöver hitta en framtida utställningskommisarie, lägga ut på hemsidan att vi söker en person för detta uppdrag.

Niklas tar reda på om det går att använda sig av SKK:s webtjänst.

 

 1. Viltspår

Vi har nästan fördubblat omsättningen på spårverksamheten i övrigt inget nytt att rapportera.

 

 

 1. Drevprov

4 hundar skall starta under januari.

 

 1. Hemsida

Inget att rapportera

 

 1. Bassetbladet

Ordförande uppmanar alla att komma in med idéer.

 

 1. Dropbox

Fungerar bra.

 

 1. Övriga frågor

Inför årsmöte. - Valberedningen bör kontaktas med info om vilka funktioner vi behöver. Vi bjuder in Ingemar till nästa möte för information.

 

 1. Nästa möte.

24/1 kl 19.00, telefonmöte.

 

 1. Mötet avslutas

Ulrik tackar för visat intresse och avslutar mötet.

 

 

 

 

 

 

Tomas Skålén                                                   Xxxxxx Xxxxxxxx                        Niklas Dahlström

Tomas Skålén                                                     Ulrik Karlsson                            Niklas Dahlström