SBAK Mellan

Protokoll styrelsemöte, 2016-05-22

 

Deltagare: Ulrik Karlsson, Niklas Dahlström, Hans-Erik Bertilsson, Petra Svensson, Ola Nilsson, Karl Pettersson, Magnus

 

1. Mötets öppnande och val av ordförande

         Valdes Sittande, Ulrik

 

2. Val av mötessekreterare

        Tomas

 

3. Godkännande av dagordningen

         Ja

 

4. Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet

         Petra

 

5. Genomgång och godkännande av föregående protokoll

         Ok

 

6. Skrivelser inkomna och utgående

          Protokollutdrag gällande etik vid viltspår, jaktprov mm från SKK.

          Tomas ombads att skriva ihop ett dokument som ett förslag

          att gälla för SBAK.

 

7. Ekonomi

            Anmälningarna för Karlstad har ännu inte inkommit i den utsträckning

           de ska. Med lite tur går det +/- 0. Hittills ligger vi -2281 sedan årsskiftet.

 

8. Information CS, SKK mm

            Bassetfullmäktige. Nya styrelsen har en bra spridning både geografiskt

            och bland raser. Ny ordförande Håkan Hemäng Ett stort tack till de

            delegater från SBAK mellan som var på plats.

 

9. Utställning 2016 Karlstad

             24 hundar anmälda vid dags dato. Anmälningstiden förlängs till 29:e.

             Ulrik åtar sig att skriva ut kataloger för försäljning.

             Ransäter Mer info kommer senare.

 

10. Viltspår,

            Tid och plats är beslutat för viltspår SM 2016 till 6-7/8 i Mangen.

            Ola tar reda på mer gällande poäng mm.

            Matkommitté: Ulrik, Niklas

            Uttagningen till SM, 3 anmälda hittills.

 

11. Drevprov

             Inget ännu.

 

12. Hemsida

             Hemsidan uppdateras löpande av Ulrik och Pernilla där även Ingemar

             gör uppdateringar. Problem med medlems länkningen mellan CS och SKK,

             Ulrik tar frågan vidare.

 

13. Bassetbladet

             Bra om det kan bli fler som skriver reportage.

             Försök få in mer infall från medlemmarna 

 

14. Övriga frågor.

             Inga övriga frågor

 

15. Nästa möte.

            19/6 kl 19:00. Även ett möte planerat till söndagen 17/7 kl 19

 

16. Mötet avslutas

 

 

 

Ulrik Karlsson                                                      Tomas Skålén

Ulrik Karlsson                                                     Tomas Skålén

Mötesordförande                                              Sekreterare

 

 

Petra Svensson

Petra Svensson

Justerare