SBAK Mellan

Protokoll styrelsemöte, 2016-09-18

 

Deltagare: Ulrik Karlsson, Petra Lundberg, Niklas Dahlström, Magnus Fabbe Nilsson.

 

1. Mötets öppnande och val av ordförande

        Valdes Sittande, Ulrik.

 

2. Val av mötessekreterare

        Magnus Fabbe Nilsson.

 

3. Godkännande av dagordningen

        Ja.

 

4. Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet

        Petra Lundberg.

 

5. Genomgång och godkännande av föregående protokoll

       Ok.

 

6. Skrivelser inkomna och utgående

       Domarlista har inkommit från Håkan Hemäng.

       Ingemar O har skrivit om domarkonferens 29/9.

 

7. Ekonomi

       God ekonomi ca: 43.000 i kassan, res till nu 5.300

       Resultatet för spår SM blev 1.666:50 back, vilket är helt OK!

       Niklas skall ordna bankbyte.

8. Information CS, SKK mm

       Hemängs mail angående domare finn nu i dropboxen..

 

9. Utställning 2016

        Petra har god kontroll, tar kontakt med Marie för att fundera

        på framtiden. Vi kollar pris på utställningstält för det behövs ett nytt.

 

10. Viltspår,

        Säsongen mer eller mindre över. Vi ber Ola om en summering till

        nästa möte.

 

11. Drevprov

        Vi avvaktar drevprovskonferensen.

 

12. Hemsida

        Niklas behöver lösenord vilket han också skall få.

 

13. Bassetbladet

        Nästa deadline 15/10.

14. Dropbox

         Allt fungerar bra. Alla kollar så där inte finns massa bilder söm tar plats.

 

15. Övriga frågor

         Inga övriga frågor.

 

16. Nästa möte.

        13/11 kl 15:00 Jägareförbindets lokaler i Karlstad

 

17. Mötet avslutas

        Ordföranden avslutar ett föredömligt kort möte och önskar en trevlig kväll.

 

 

 

Ulrik Karlsson                                          Magnus Fabbe Nilsson

 

Ulrik Karlsson                                                     Magnus Fabbe Nilsson

Mötesordförande                                              Sekreterare

 

  

Petra lundberg

Justerare